Polityka prywatności

Polityka prywatności na potrzeby klientów indywidualnych

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. 

Dane te są przekazywane poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. 

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego oraz ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej. 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RKAC Sp z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Makowej 6B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy. KRS: 0000784363, NIP: 9462688685, Regon: 093149847.

Cele i podstawy przetwarzania 
Dane przetwarzane są w następujących celach: 
1. odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
2. archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 
Pana/Pani dane przekazane nam w związku z kontaktem powierzamy do przetwarzania następującym podmiotom: 
TheCamels S.C. oraz Google LLC – w celu przechowywania danych na serwerach skrzynek pocztowych, podwykonawcy biorący udział w świadczeniu na Pana/Pani rzecz usług prawnych oraz odpowiadający na wiadomości e-mail.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
W związku z tym, że część naszych skrzynek pocztowych funkcjonuje w ramach usługi Google, Pana/Pani dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

Okres przechowywania danych 
Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli), 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
6. prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 
7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rkac.60ml@gmail.com Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych 
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.