Regulamin

Regulamin programu „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy RKAC”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu o nazwie „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy” zwanej dalej „Programem” jest RKAC Sp z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Makowej 6B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy. KRS: 0000784363, NIP: 9462688685, Regon: 093149847, o kapitale 5.000 zł, właściciel portalu internetowego www.rkac.pl zwany dalej „Organizatorem”.

2. Program jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Miejscem przebiegu programu jest portal internetowy www.rkac.pl

4. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2020 r. i potrwa do jego odwołania.

§ 2

ZASADY PROGRAMU

1. Program „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy” skierowany jest wyłącznie do klientów sklepu internetowego rkac.pl zwanych dalej Uczestnikami.

2. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, bądź prawna, która w sklepie internetowym pod adresem www.rkac.pl w okresie określonym w punkcie § 1.4. nabędzie suplement diety RKAC.

3. Programem objęty jest towar, spełniający poniższe warunki:

– jest kompletny (zwrócona została pusta lub pełna butelka suplementu)

– przedstawiony został paragon, skan przelewu lub faktura zakupu produktu

– nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z nienależytego stosowania towaru przez Uczestnika

4. Zwrot próbek w ciągu 14 dni od daty odbioru próbek dotyczy też próbek niespożytych.

5. W przypadku niespełnienia ww. warunków Organizator upoważniony jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Uczestnika od umowy.

§ 3

ZASADY ZWROTU TOWARU

1. Uczestnik Promocji ponosi koszt odesłania towaru. Organizator umożliwia zwrot towaru firmą kurierską DPD wg cennika zawartego na stronie www.rkac.pl/zwroty. Koszt zwrotu towaru potrącany jest od kwoty należnej, która widnieje na fakturze VAT.

2. Zwrot kwoty następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Organizator zobowiązuje się do wykonania zwrotu w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości, że:

a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

b) dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

c) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji, prowadzenia programu oraz jego rozliczenia.

d) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

e) podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

• Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Organizator ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych przez Uczestnika programu jest dobrowolne – z tym że niezbędne do udziału w akcji,

f) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

g) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę rkac.pl, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie programu, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

h) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.  Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

i) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

j) Informujemy, iż Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem kontakt@rkac.pl

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.rkac.pl

2. Uczestnik wyrażając chęć wzięcia udziału w Programie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie spory między Uczestnikami Programu a Organizatorem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5. Niniejszy Regulamin pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikom będącym konsumentami z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.